(1)
Tsapko, M. I.; Valyarovskiy, F. I.; Maiboroda, E. T.; Khusainova, E. N.; Varnavskaya, O. O. Language Identity As a Unifying Identity: Linguistic, Ethnopolitical and International Legal Aspects. SACI 2018, 6, 121-129.