[1]
A. Mukhamadiyeva, A. Agumbayeva, K. Alpysbayev, K. Ramazanova, G. Abenova, and R. Duiskenova, “Impact of Gender Equality on Socio-Economic Development of Kazakhstan”, SACI, vol. 7, no. 2, pp. 3-14, Aug. 2019.