(1)
Mukhamadiyeva, A.; Agumbayeva, A.; Alpysbayev, K.; Ramazanova, K.; Abenova, G.; Duiskenova, R. Impact of Gender Equality on Socio-Economic Development of Kazakhstan. SACI 2019, 7, 3-14.